Liczba osób na stronie: 1

Jak podoba Ci się ta strona?

   Super!
   Taka sobie
   Dno
   

Zobacz wyniki
© Piotr M. Iwiński
2002-2005
GG: 3841120 
Stronę najlepiej oglądać:
w rozdzielczości
800x600
w przeglądarce
Internet Explorer
Kodowanie znaków:
iso-8859-2

Trasy punktowane GOT | Regulamin GOT PTTK | Regulamin Przodownika Turystyki GórskiejREGULAMIN PRZODOWNIKA TURYSTYKI GÓRSKIEJ


§ 1

Przodownik Turystyki Górskiej PTTK, zwany dalej przodownikiem, jest członkiem kadry programowej PTTK. Przodownik swoje obowiązki wykonuje zgodnie ze Statutem PTTK oraz niniejszym Regulaminem, przestrzegając obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących ruchu turystycznego.
Uprawnienia przodownika nadaje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 2

Zadaniem przodownika jest popularyzacja turystyki górskiej i wiedzy o górach, oraz propagowanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK (GOT PTTK) jako czynnika zachęcającego do poznawania gór. Przodownik wykonując swoje obowiązki zabiega o stałe podnoszenie kultury uprawiania turystyki górskiej, sam natomiast pogłębia własne kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniu i przez samokształcenie.

§ 3

Kandydat na przodownika powinien spełniać następujące warunki:
 • ukończone 18 lat,
 • minimum średnie wykształcenie,
 • co najmniej cztery lata stażu w PTTK,
 • GOT małą w stopniu złotym,
 • pisemną rekomendację macierzystego Oddziału PTTK.

  § 4

  Kandydat na przodownika powinien posiadać następujące kwalifikacje:
  a) dokładną znajomość obszarów górskich, dla których ma być przodownikiem, w szczególności znajomość ich topografii i zagospodarowania,
  b) umiejętność prowadzenia górskich wycieczek i znajomość zasad zachowania się w górach,
  c) umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  d) umiejętność organizacji wycieczek, a w szczególności wielodniowych wędrówek,
  e) znajomość podstawowych zasad terenoznawstwa,
  f) znajomość zasad ochrony przyrody i krajobrazu,
  g) znajomość zasad znakowania górskich szlaków turystycznych,
  h) humiejętność przekazywania informacji krajoznawczych,
  i) znajomość polskiej literatury przewodnikowej dotyczącej gór,
  j) szczegółową znajomość przepisów Regulaminu GOT PTTK,
  k) znajomość ogólnej struktury organizacyjnej turystyki i krajoznawstwa w Polsce,
  l) znajomość aktualnych przepisów poruszania się w strefie nadgranicznej i na obszarch chronionych.

  § 5

  Kandydat na przodownika składa wniosek o mianowanie lub o rozszerzenie uprawnień do właściwej terytorialnie Komisji Egzaminacyjnej do spraw Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, zwaną dalej Komisją Egzaminacyjną, tam też składa egzamin. (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Kandydat na przodownika składa wniosek po zaopiniowaniu go przez macierzysty Oddział PTTK (Komisję Turystyki Górskiej).
  Zasady funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnych oraz ich zasięg terytorialny zawiera instrukcja dla Komisji Egzaminacyjnych. KTG ZG PTTK określa ponadto szczegółowo wymogi, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.

  § 6

  1) Po zdaniu egzaminu przez kandydata Komisja Egzaminacyjna przekazuje KTG ZG PTTK wypełniony wniosek o mianowanie. KTG ZG PTTK prowadzi centralny rejestr przodowników, a Komisje Egzaminacyjne rejestry regionalne, właściwe ze względu na obszar działania.
  2) KTG ZG PTTK przyznaje uprawnienia na: Tatry, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety i Góry Świętokrzyskie.

  § 7

  Dokumentem potwierdzającym uprawnienia przodownika jest legitymacja wystawiona przez KTG ZG PTTK.
  Legitymacja po wystawieniu jest ważna cztery lata. Ważność legitymacji jest przedłużana na wniosek zainteresowanego po zaopiniowaniu przez macierzysty Oddział PTTK, na kolejne okresy czteroletnie, chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Przedłużenia dokonuje Komisja Egzaminacyjna właściwa ze względu na siedzibę macierzystego Oddziału PTTK. Komisje Egzaminacyjne przesyłają do KTG ZG PTTK zestawienia przedłużonych uprawnień. Zasady przedłużania uprawnień określa szczegółowo Instrukcja, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

  § 8

  Przodownicy obowiązani są do:
  a) popularyzacji wiedzy o górach,
  b) propagowania turystyki górskiej,
  c) popularyzacji Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK jako czynnika zachęcającego do poznania całych polskich gór,
  d) potwierdzania odbycia wycieczek w celu uzyskania GOT PTTK,
  e) uczestniczenia w życiu organizacyjnym PTTK,
  f) organizowania i prowadzenia wycieczek oraz imprez turystyki górskiej PTTK,
  g) współdziałania w organizowaniu kursów szkoleniowych oraz prowadzenia szkolenia,
  h) stałej współpracy z KTG ZG PTTK, a w szczególności do przesyłania swoich uwag i spostrzeżeń o zagospodarowaniu turystycznym,
  i) noszenia odznaki przodownika podczas prowadzenia wycieczek,
  j) zawiadamiania KTG ZG PTTK, właściwej Komisji Egzaminacyjnej i macierzystego Oddziału o każdej zmianie stałego miejsca zamieszkania.

  § 9

  Przodownicy mogą skupiać się w fachowych klubach PTTK, w celu wymiany doświadczeń oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności.

  § 10

  Przodownicy mają prawo do:
  a) noszenia odznaki przodownika,
  b) zniżek zgodnych z Kartą Praw i Obowiązków członka PTTK.

  § 11

  Przodownicy są skreślani przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK z listy przodowników w przypadku:
  a) złożenia rezygnacji,
  b) utraty członkostwa PTTK,
  c) pozbawienia uprawnień kadry PTTK orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK,
  d) wniosku Komisji Egzaminacyjnej wskutek: nie wypełniania funkcji przodownika przez dłuższy okres czasu, niewłaściwego podejścia do pracy przodownika lub naruszenia zasad kultury turystycznej względnie zasad ochrony przyrody oraz świadomego poświadczania nieprawdziwych danych w książeczce GOT.
  W wypadku mniejszej wagi, KTG ZG może zależnie od okoliczności udzielić nagany w drodze pisemnej. Od decyzji skreślającej przodownika z listy, o której mowa w § 11 d), przysługuje złożyć odwołanie w terminie 14 dni do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

  § 12

  Przodownicy skreśleni przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK z listy przodowników, mogą ubiegać się o reaktywowanie swoich uprawnień. KTG ZG PTTK indywidualnie określi tryb reaktywowania.

  § 13

  KTG ZG PTTK może na wniosek właściwej Komisji Egzaminacyjnej lub z własnej inicjatywy mianować z grona przodowników – Przodownikiem Honorowym osobę szczególnie zasłużoną, za długoletnią działalność dla rozwoju turystyki górskiej. Zasady określa Regulamin Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej. Honorowy przodownik turystyki górskiej zachowuje wszelkie przysługujące przodownikom prawa, a jego legitymacja (§ 7) zostaje przedłużona dożywotnio.

  § 14

  Niniejszy Regulamin, uchwalony przez KTG ZG PTTK dnia 21 kwietnia 2001 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Uchyla się jednocześnie wcześniej przyjęte regulaminy.
  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  Zarząd Główny Komisja Turystyki Górskiej


 • Źródło: www.cotg.krakow.pl

  Trasy punktowane GOT | Regulamin GOT PTTK | Regulamin Przodownika Turystyki Górskiej

      Ustaw stronę startową
  E-mail:
  Podpis:
  Zapisz się.
  Wypisz się.
  - Baco, czy pokażecie nam Giewont? - pytają turyści.
  - Jo. Widzita tom pirwszom górke?
  - Tak.
  - To nie je Giewont. A widzita tom drugom górke?
  - Tak.
  - To tyz nie je Giewont. A widzita tom trzeciom górke?
  - Nie.
  - To je Giewont.
  Strony o górach i wszystkim co z nimi związane
  Pajacyk